February 1st, 2023 AAAA
EN
Wed 1 February 2023
Warszawa (PL)
 
5/1°C
Tue Wed Thu Fri Sat
3 4 2 1 0
Wed 1 February 2023
Praha (CZ)
 
5/3°C
Tue Wed Thu Fri Sat
4 6 7 7 4
Wed 1 February 2023
Bratislava (SK)
 
5/1°C
Tue Wed Thu Fri Sat
4 6 5 4 4
Wed 1 February 2023
Budapest (HU)
 
3/1°C
Tue Wed Thu Fri Sat
5 7 7 5 4
PolandCzechiaSlovakiaHungary


logo-v4future-farebna-verzia

Official website of the Czech Republic

WOW-Hungary

Official website of Poland

Travel_In_Slovakia

International Visegrad Fund

Think VisegradVisegrad_Four_as_Viewed_by_the_Public6. januára 1336 
My Karol, z Božej milosti kráľ Uhorska, dávame našou listinou na vedomie všetkým, ktorých sa to týka. Kedže verejná cesta, ktorou obchodníci odtiaľto z nášho kráľovstva do Česka a iných krajín prechádzajú a naopak, z Česka a iných ďalších krajín do horeuvedeného nášho kráľovstva so svojimi vecami a obchodnými tovarmi prichádzajú, od vojnových a nepokojných čias následkom úkladov zločinných ľudí a neprístrojného vyberania mýt takmer doteraz a nepretržite bola opustená, my, ako na nás dolieha Božským riadením zverená úloha - medziiným obracajúc naše rozmýšľanie na opravu a obnovenie ich pohodlnejšieho a pokojnejšieho prechodu - najprv predovšetkým so vznešeným a slávnym panovníkom pánom Jánom, z tej istej Božej milosti osvieteným kráľom Česka, naším najdrahším bratom sme mali poradu s osobitným zameraním na horeuvedené záležitosti. Konečne berúc do úvahy osoh obidvoch kráľovstiev - sme mali dôkladnú poradu s prelátmi a barónmi nášho kráľovstva. Na základe ich odporúčania sme rozhodli, aby pre obchodníkov, tak našich, ako tých z Česka a z iných ďalších krajín nižšie uvedené verejné cesty budú schodné a priechodné, a mýta sa budú vyberať len na nižšie vyznačených miestach a spôsobmi dolu určenými. Pod týmto sa rozumie nasledovné: pri prvom prechode cez hranice uhorského kráľovstva v Bielom kostole, ľudovo aj Nový hrad zvanom (dnešný Holič), má sa platiť osemdesiatina z obchodných tovarov, potom alebo v Šaštíne, alebo v Senici sa má platiť od každého obchodného voza, ktorý sa ľudovo 'rudas' (ťahaný viaczáprahom) nazýva, jeden lót alebo tri vážky. Od každého voza, zvaného 'aynczas' (ťahaný jednozáprahom), polovičné mýto, teda polovičný lót. Odtiaľto v Jablonici v okolí hradu Korlátov Kameň má sa platiť len mostné mýto tak, že od každého koňa alebo vola ťahajúceho voz sa platí jeden viedenský denár, ďalej od dobytka, ktorý je na predaj, od dvoch väčších sa platí rovnako jeden viedenský denár; ďalej od štyroch malých zvierat - ako ovce, kozy a bravy - rovnako jeden viedenský denár a nie viac. Odtiaľ ďalej v Bukovej alebo v Bíňovciach sa má platiť mýto len od obchodných vozov, toľko, ako v Šaštíne a Senici. Potom od mesta Trnava až po Budín sa má vyberať mýto horeuvedeným spôsobom od obchodných vozov na nižšie označených miestach: po prvé vo Vlčkovciach, potom v Šintave, ďalej v dedinách ostrihomského arcibiskupa Nyárhíd (v okolí Nových Zámkov) a Dvory, potom za Dunajom z tejto strany v Ostrihome, ďalej v dedine Čaba (Piliscsaba), potom pred hradom Starý Budín v dedine Svätý Jakub; v bráne mesta Budín sa má vyberať mýto len od vozov tak, ako je už hore vyjadrené. Vyhlasujeme aj to, že na horeuvedených mýtnych miestach nie je dovolené vozy zdržiavať, okrem miest, v ktorých sa podľa nášho nariadenia majú vyberať tridsiatky. Ako sme sa dozvedeli z rozprávania brnianskych mešťanov z Českého kráľovstva a našich trnavských mešťanov, všetky tie mýtne miesta boli ustanovené v čase kráľa Bela, sú zákonné a právoplatné. Preto našou listinou zvolávame všetkých obchodníkov, tak našich a tých z Česka, ako aj z iných krajín, ktorí prechádzajú so svojimi tovarmi a oboznamujeme im, že so svojimi vecami, tovarmi a majetkami budú môcť odteraz aj naďalej slobodne, v pokoji, bezpečne a bez akejkoľvek prekážky prechádzať cez horeuvedené mýtne miesta. Naším kráľovským nariadením najprísnejšie rozkazujeme teda Vám magistrom Štefanovi, synovi Lacka, kastelánovi v Holíči, Branči a Beckove, rovnako bratislavskému županovi Mikulášovi, zvanému Treutul, kastelánovi Korlátovho Kameňa a Ostrého Kameňa, ale i Vavrincovi Slovanovi, kastelánovi zo Šintavy, ktorí v prítomnosti držia spomínané naše úrady, ako aj v budúcnosti ustanoveným našim úradníkom a kastelánom; Vás zase pán ostrihomský arcibiskup a s Vami zároveň aj iných prelátov, šľachticov a ostatných ľudí akéhokoľvek stavu a hodnosti, ktorí strážia a držia niektoré z menovaných mýtnych staníc, prítomnou listinou žiadame a Vám nariaďujeme, že ste povinní s ohľadom na našu hodnejšiu priazeň a starostlivosť spomínané slobodné a bezpečné cesty bez akejkoľvek prekážky a pokojne pre spomínaných obchodníkov udržiavať, a obchodníkov nedovoliť nijako obťažovať a znepokojovať, ani na menovaných mýtnych miestach nad spomínaný spôsob vyberania mýta zaťažovať a znepokojovať, ináč ťažko urazíte náš Majestát. Žiadame, aby ste toto všetko i spomínané jednotlivosti vy, vyššie spomínaní naši milí verní postupne zverejnili a vyhlásili na trhoviskách, verejných miestach a v provinciách. Dané na Vyšehrade na sviatok Troch kráľov roku Pána 1336.
"6. januára 1336" In: Rácz, György (ed.): Visegrád 1335. Bratislava, 2009, s. 177-178.

© 2006–2021, International Visegrad Fund.
   
Pageviews this month: 720