September 17th, 2021 AAAA
EN
Fri 17 September 2021
Warszawa (PL)
 
17/16°C
Wed Thu Fri Sat Sun
21 19 18 14 11
Fri 17 September 2021
Praha (CZ)
 
19/14°C
Wed Thu Fri Sat Sun
25 22 20 21 15
Fri 17 September 2021
Bratislava (SK)
 
21/16°C
Wed Thu Fri Sat Sun
28 26 21 21 19
Fri 17 September 2021
Budapest (HU)
 
22/18°C
Wed Thu Fri Sat Sun
28 27 23 23 20
PolandCzechiaSlovakiaHungary


HU PRES 2021/22

Official website of the Czech Republic

WOW-Hungary

Official website of Poland

Travel_In_Slovakia

International Visegrad Fund

Think Visegrad25 Years of the V4 as Seen by the Public3. septembra 1335 
My Karol, z Božej milosti kráľ Uhorska, obsahom prítomnej listiny dávame na vedomie všetkým, ktorých sa to týka, že želajúc, aby my, naši synovia, dedičia ako aj potomci našich dedičov a naše krajiny so slávnym panovníkom pánom Jánom, z tej istej Božej milosti vznešeným a osvieteným kráľom Česka, grófom luxemburským, naším premilým bratom a jeho osvietenými synmi, pánom prvorodeným Karolom, moravským markgrófom a pánom Jánom, kniežaťom Korutánska a ich dedičmi sa spojili väzbou bratskej lásky a vytrvale, naveky a neporušene, bez akéhokoľvek podvodu, čisto a pokorne zostali spolu v cite lásky a v silnom zväze nerozlučného priateľstva, v prítomnej listine spolu s naším prvorodeným synom Ľudovítom, našou prísahou nad svätým evanjeliom Božím sľubujeme a zaväzujeme sa, že my, naši synovia a ich dedičia chceme a musíme naveky vypomôcť spomínanému pánovi Jánovi, kráľovi Česka, nášmu bratovi, horeuvedeným ich synom, ich dedičom a horeuvedenému ich kráľovstvu, Česku spolu s jeho pripojenými územiami proti všetkým, nech sú ľudia hociktorého stavu, postavenia a pozície - s výnimkou vznešených panovníkov, pána Róberta, kráľa Jeruzalema a Sicílie, a Kazimíra, kráľa Poľska, tak ako ich synov a dedičov, našich súrodencov a všeobecne všetkých príbuzných našich, s ktorými sme rodinnou väzbou spojení v Itálii alebo hocikde, chceme i sme povinní naveky vypomôcť. A to takým spôsobom, že ak sám kráľ a jeho dedičia by mimo hraníc svojho kráľovstva, Česka proti svojim susedom, to jest susedným nepriateľom alebo niektorému z nich začali výpravu, vtedy na ich prosbu sľubujeme a sme povinní jemu alebo jeho synom alebo ich dedičom našimi obrnencami a našimi lukostrelcami - ako sa nám dá urobiť - bez klamstiev a úkladov vypomôcť. A keď by niekto hranice horeuvedeného ich kráľovstva, Česka s nepriateľským úmyslom prekročil, útočiac násilne na neho (kráľa), jeho synov, ich dedičov a kráľovstvo a príslušenstvá tohoto kráľovstva, vtedy my a naši synovia alebo dedičia našich synov sľubujeme a sme povinní na základe ich žiadosti všetkými silami nášho kráľovstva, totiž Uhorska osobne vypomôcť kráľovi Česka, jeho synom a ich dedičom. Podobne ten istý náš brat, kráľ Česka buď v tej istej pozícii, totiž v kráľovskej hodnosti, ktorú zastáva teraz, buď v inej, vyššej hodnosti, ktorú by šťastne dosiahol alebo by sa tam zdvíhal, tak ako i jeho horeuvedený syn a ich dedičia sú povinní nám, našim synom, dedičom našich synov a našim krajinám bez výnimky proti všetkým, ľuďom hociktorej pozície alebo hociktorej hodnosti naveky vypomôcť - ako sa im dá urobiť - podľa horeuvedených, teda ak my, naši synovia alebo ich dedičia by začali výpravu mimo hraníc našich krajín proti svojim susedom, to jest susedným nepriateľom, vtedy na našu žiadosť kráľ Česka, jeho synovia a dedičia jeho synov s ich obrnencami a lukostrelcami - ako sa im dá urobiť - bez klamstiev a úkladov nám vypomôžu. A keď by niekto hranice našich kráľovstiev s nepriateľským úmyslom prekročil, útočiac na nás, našich synov, ich dedičov a naše kráľovstvá, vtedy náš brat, kráľ Česka, jeho synovia a ich dedičia majú a sú povinní na základe našej žiadosti všetkými silami ich kráľovstva, totiž Česka osobne bez klamstiev a úkladov vypomôcť nám, našim synom a ich dedičom. Sľubujeme okrem toho, že žiadnych utečencov, zbehov, žiadne odsúdené osoby, ktoré prišli z Česka do nášho kráľovstva, nenaverbujeme a nikomu z našich ľudí alebo tým, ktorí pod nás pripadajú nedovolíme ich náverbováť alebo prijať k sebe alebo hocijakým spôsobom im pomôcť. Spomenutý náš brat, kráľ Česka, jeho synovia a dedičia ich synov podobne nijako nedovolia, aby odsúdencov, utečencov a zbehov, ktorí z našich krajín prešli do Česka, buď oni, buď hocikto z ich ľudí náborom získal v Česku alebo na jeho susedných častiach, ba po vyhlásení cez nás, kráľov, našich dedičov alebo hodnostárov našich krajín budú tí odsúdenci vzájomne a bezpodmienečne vyhnaní. Okrem toho ak hocikedy by nejaký rozpor alebo vojna vypukla medzi nami, našimi synmi alebo ich dedičmi na jednej strane a medzi pánom Albertom a Otom, kniežatmi Rakúska a Štajerska alebo ich dedičmi na druhej, vtedy v zmysle horeuvedenej prísahy nebudeme chcieť dosiahnuť s nimi mier a dohodu bez súhlasu a vôle kráľa Česka a jeho synov alebo dedičov, okrem prípadu, že by spomenutý náš brat, kráľ Česka, jeho synovia ich dedičia dali k tomu svoj vopred vyjadrený súhlas a vôľu. Podobne ak by spomenutý náš brat, kráľ Česka, jeho synovia ich dedičia počas terajšej alebo budúcej vojny chceli s horeuvedenými kniežatmi Rakúska a Štajerska alebo ich dedičmi dosiahnuť dohodu, náš brat v zmysle horeuvedenej prísahy to nech nesmie urobiť bez nás a našich synov, okrem prípadu, že by na to súhlas a vôľa naša a našich synov a dedičov vopred pristúpila. Medzitým ak by hocikedy my, naši synovia a dedičia alebo náš ľud poskytnutím pomoci alebo na iný spôsob hocikde sa dostali do vzťahu, nech sme vzájomne a úplne bezpeční a nedotknuteľní. V zmysle horeuvedenej prísahy pod trestom pápežskej exkomunikácie teda navždy sľubujeme aj v mene našich synov a dedičov, že v tejto listine zachytené v úplnosti i v jednotlivostiach dodržíme. Náš brat, pán kráľ Česka je tiež povinný a na základe vzájomnosti má to všetko v mene jeho samého, jeho synov a ich dedičov dodržať tak, ako to vo vyššie uvedených bodoch podľa prísahy a pod trestom stojí pre nás, našich synov a dedičov. Na svedectvo a na večné potvrdenie toho všetkého vyššie uvedeného tak ako aj všetkých jednotlivých nariadení sme my, spomenutý kráľ Uhorska spolu s naším synom, spomenutým Ľudovítom nechali urobiť prítomnú, zavesením našich vysiacich pečatí potvrdenú listinu. Dané vo Vyšehrade, v nedeľu bezprostredne pred sviatkom narodenia Panny Márie v roku Pána tisíctristotridsaťpäť. - Na plike: Do registračnej knihy uvedené Jánom z Glacza.
"3. septembra 1335" In: Rácz, György (ed.): Visegrád 1335. Bratislava, 2009, s. 98-100.
 

© 2006–2021, International Visegrad Fund.
   
Pageviews this month: 16,276