February 6th, 2023 AAAA
EN
Mon 6 February 2023
Warszawa (PL)
 
-4/-13°C
Sat Sun Mon Tue Wed
-2 -5 -3 -1 -3
Mon 6 February 2023
Praha (CZ)
 
-5/-10°C
Sat Sun Mon Tue Wed
3 0 1 1 2
Mon 6 February 2023
Bratislava (SK)
 
-4/-7°C
Sat Sun Mon Tue Wed
3 -1 -1 0 1
Mon 6 February 2023
Budapest (HU)
 
-2/-8°C
Sat Sun Mon Tue Wed
5 0 1 2 3
PolandCzechiaSlovakiaHungary


logo-v4future-farebna-verzia

Official website of the Czech Republic

WOW-Hungary

Official website of Poland

Travel_In_Slovakia

International Visegrad Fund

Think VisegradVisegrad_Four_as_Viewed_by_the_Public19. listopadu 1335 
Ve jménu Páně, amen. My, Kazimír, z Boží milosti král polský, touto naší listinou dáváme všem na vědomí, že v touze ze všech sil uchovávat mír a pokoj v zemi, nařizujeme, navěky chceme a slibujeme závazně zachovávat následující; kdyby vyvstal důvod ke sporům mezi nám poddanými knížaty nebo hejtmany na jedné straně a na druhé straně mezi knížaty, kteří jsou leníky vznešeného pana Jana krále českého a hraničí s naším královstvím, nebo mezi jinými jeho poddanými, jejichž majetky se dotýkají týchž hranic, a tím byla způsobena nějaká škoda, tak tím nemá být mírová dohoda sjednaná mezi námi a králem českým nijak porušena, ale má zůstat trvale v platnosti. Příčinu takto vzniklých sporů mají hejtmani ustanovení námi a králem českým bezodkladně a rozumně odstranit, pokud si chtějí zachovat naši přízeň a vyhnout se újmě na své cti. Ale kdyby se stalo, že z našeho království ze strany některého našeho poddaného, ať již má, nebo nemá pevnosti či hrady, došlo k plenění území některého knížete poddaného uvedenému králi českému, tehdy ten kníže nebo hejtman, pod jehož soudní pravomocí byla věc spáchána, musí, po té, co byl o to požádán, přimět pachatele plenění k odpovídajícímu zadostiučinění. Pokud by, ač požádán, se nesnažil je k tomu přimět, je sám povinen, poté, co bude obviněn u svého krále, poskytnout toto zadostiučinění. Kdyby tito pelenitelé neposlechli svého světského pána, ať už knížete, či hejtmana nebo biskupa majícího v tomto případě nad nimi světskou pravomoc, a [kdyby] se na jejich příkaz zdráhali dát zadostiučinění za své plenění, pak je tento světský pán, pod nímž drží hrady, pevnosti nebo statky, povinen obléhat a dobýt tyto jejich hrady, pevnosti a statky. A kdyby na to sami nestačili, tak jim budou v obléhání, jak jen bodou moci, pomáhat ti, na jejichž statcích bylo pleněno, a pokud to bude příhodné, využijí k tomu i pomoci králů. Po dobývání a obléhání, ať jsou hrady či pevnosti zcela zbourány, pokud tyto hrady nebo pevnosti neleží na hranicích [řečených] zemí. V tomto případě se nechává na rozhodnutí světských pánů, zda je raději chtějí zbourat, nebo si je osazené mírumilovnými lidmi spíše ponechat pro sebe a k obraně svých zemí. Statky a majetky plenitelů nechť volně přejdou zpět na ty světské pány, k jejichž území náleží. Protože by však z našeho království někteří plenitelé - nedej Bůh - mohli přejít do zemí některých knížat, leníků uvedeného krále českého, aby tam pustošili, chceme a rozkazujeme, aby jim knížata a hejtmani našeho království v tom účinně překáželi a podle možnosti je zadrželi, jinak budou muset škody způsobené takovýmito pleniteli nahradit sami ze svého. Plenitelé však ať jsou v Českém a Polském království i ve všech zemích všech knížat, těm králům podřízených a k nim přináležejících, prohlášeni za zbavené svých práv. Po odškodnění vzpomínaného plenění nechť jsou před všemi knížaty a slušnými lidmi odmítáni jako bezectní a hanební, a když by proti někomu pozvedli hlas, ať jim jako poskvrněným a falešným není přáno sluchu. Zvláště nařizujeme a slibujeme, ať je neporušitelně zachováváno [ustanovení], že ti, kteří budou zjevně prohlášeni za zbavené svých práv, ať v Uherském či Polském nebo Českém království, či v některých zemích knížat, jim podřízených a k nim přináležejících, mají být pokládáni za psance ve všech řečených královstvích a zemích. A to takovým způsobem, že v případě, že někdo takový bude na výše zmíněných místech dopaden, má být na něm ihned vykonán nejvyšší trest jako na člověku zbaveném veškerých práv. Na svědectví toho všeho jsme nechali vyhotovit tuto listinu a stvrdit ji naší pečetí. Sjednáno a vydáno ve Visegrádě, v Uhrách, v den [svátku] Svaté Alžběty, léta Páně 1335. - Na plice: Umístit u dohod.
"19. listopadu 1335" In: Rácz, György (ed.): Visegrád 1335. Bratislava, 2009, s. 107-108.
 

© 2006–2021, International Visegrad Fund.
   
Pageviews this month: 4,918