November 21st, 2017 AAAA
EN
Tue 21 November 2017
Warszawa (PL)
 
2/-2°C
Sun Mon Tue Wed Thu
4 4 3 2 9
Tue 21 November 2017
Praha (CZ)
 
7/2°C
Sun Mon Tue Wed Thu
6 5 9 11 12
Tue 21 November 2017
Bratislava (SK)
 
5/3°C
Sun Mon Tue Wed Thu
5 7 7 10 11
Tue 21 November 2017
Budapest (HU)
 
4/2°C
Sun Mon Tue Wed Thu
6 7 6 12 11
PolandCzechiaSlovakiaHungary

3. prosince 1335 
Důstojnému a zbožnému muži, panu bratru Teodorikovi, velmistru Řádu bratří německého domu Panny Marie Jeruzalémské, svému drahému příteli, Jan z Boží milosti král český a hrabě lucemburský, s láskou, jež je vždy a ve všem plna náklonnosti! Vězte, že pobývajíce tři týdny u pana krále uherského, jsme, jak jsme jen mohli nejlépe, vyřešili záležitosti vaše i řádu, jak vám o tom mohli podat podrobnější zprávu vaši bratři, kteří byli s námi. Za prvé: pan král Polska je zavázán a povinen vám jménem svým a svých dědiců vyhotovit listinu na svědectví toho, že se zříká zemí kulmské a pomořanské a že bude s vámi do budoucna udržovat upřímné přátelství. A rovněž král uherský a my jsme povinni vystavit vám potvrzovací listinu o zmíněném zřeknutí se polského krále a o přátelské dohodě ustanovené mezi vámi. A rovněž král polský je povinen vám vystavit listinu, adresovanou panu papeži s žádostí, aby ráčil svou listinou potvrdit donaci, kterou vám a řádu dal on [polský král] a jeho předkové v záležitosti země kulmské a pomořanské. A rovněž je polský král povinen vydat vám svou listinu i získat listiny od biskupů a od jiných církevních a světských osob o tom, že za škody způsobené jim během minulé války jim vámi a vašimi se nebudou nijak mstít a že vás nepoženou ani před církevní, ani světský soud. A rovněž je polský král povinen získat vám listinu od uherského krále, v níž se zřekne jménem svým a svých dědiců řečeného Kulmska a Pomořanska, jelikož jeho žena je sestrou polského krále. Dáno pod naší pečetí v neděli, o které se zpívá "K Tobě [Hospodine] pozvedám [svou] duši" léta Páně tisíc tři sta třicet pět.
"3. prosince 1335" In: Rácz, György (ed.): Visegrád 1335. Bratislava, 2009, s. 157.

© 2006–2017, International Visegrad Fund.
   
Pageviews this month: 26,755