July 2nd, 2020 AAAA
EN
Thu 2 July 2020
Warszawa (PL)
 
10/2°C
Sun Mon Tue Wed Thu
12 12 13 17 18
Thu 2 July 2020
Praha (CZ)
 
7/2°C
Sun Mon Tue Wed Thu
16 16 17 18 19
Thu 2 July 2020
Bratislava (SK)
 
10/3°C
Sun Mon Tue Wed Thu
15 15 16 17 18
Thu 2 July 2020
Budapest (HU)
 
10/4°C
Sun Mon Tue Wed Thu
15 17 18 20 20
PolandCzechiaSlovakiaHungary

logo_V4_RE_pantone_2
Official website of the Czech Republic

Official website of Hungary

Official website of Poland

Travel_In_Slovakia

International Visegrad Fund

Think Visegrad25 Years of the V4 as Seen by the Public3. prosince 1335 
Důstojnému a zbožnému muži, panu bratru Teodorikovi, velmistru Řádu bratří německého domu Panny Marie Jeruzalémské, svému drahému příteli, Jan z Boží milosti král český a hrabě lucemburský, s láskou, jež je vždy a ve všem plna náklonnosti! Vězte, že pobývajíce tři týdny u pana krále uherského, jsme, jak jsme jen mohli nejlépe, vyřešili záležitosti vaše i řádu, jak vám o tom mohli podat podrobnější zprávu vaši bratři, kteří byli s námi. Za prvé: pan král Polska je zavázán a povinen vám jménem svým a svých dědiců vyhotovit listinu na svědectví toho, že se zříká zemí kulmské a pomořanské a že bude s vámi do budoucna udržovat upřímné přátelství. A rovněž král uherský a my jsme povinni vystavit vám potvrzovací listinu o zmíněném zřeknutí se polského krále a o přátelské dohodě ustanovené mezi vámi. A rovněž král polský je povinen vám vystavit listinu, adresovanou panu papeži s žádostí, aby ráčil svou listinou potvrdit donaci, kterou vám a řádu dal on [polský král] a jeho předkové v záležitosti země kulmské a pomořanské. A rovněž je polský král povinen vydat vám svou listinu i získat listiny od biskupů a od jiných církevních a světských osob o tom, že za škody způsobené jim během minulé války jim vámi a vašimi se nebudou nijak mstít a že vás nepoženou ani před církevní, ani světský soud. A rovněž je polský král povinen získat vám listinu od uherského krále, v níž se zřekne jménem svým a svých dědiců řečeného Kulmska a Pomořanska, jelikož jeho žena je sestrou polského krále. Dáno pod naší pečetí v neděli, o které se zpívá "K Tobě [Hospodine] pozvedám [svou] duši" léta Páně tisíc tři sta třicet pět.
"3. prosince 1335" In: Rácz, György (ed.): Visegrád 1335. Bratislava, 2009, s. 157.

© 2006–2019, International Visegrad Fund.
   
Pageviews this month: 0